เก็บมาฝาก
 
แปลและเรียบเรียงโดย
ฝ่ายวิชาการ เอส.เจ.ฯ/K-9
การสอบ Sch H

Schutzhund - Versatility Test Level - 1

( Sch H - 1 / VPG - 1 ) For Working Dogs.

เพื่อทดสอบความสามารถของสุนัข ขั้นที่ 1
สำหรับสุนัขใช้งาน
 


ขั้นตอนที่
2 การเชื่อฟัง


Sch H / VPG - 1 Phase "B" OBEDIENCE
 

 

กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

 
1. การยึดติดกับเส้นทาง   20 คะแนน
2. การนั่งจากการเดิน   10 คะแนน
3. หมอบแล้วเรียกเข้าหาผู้ฝึก   10 คะแนน
4. การคาบ / เก็บของบนพื้นราบ   10 คะแนน
5. การคาบ / เก็บของข้ามรั้วกระโดด 1 เมตร   15 คะแนน
6. การคาบ / เก็บของข้ามกำแพง   15 คะแนน
7. การสั่งไปแล้วหมอบ   10 คะแนน
8. การหมอบคอย   10 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
 
 
กฎเกณฑ์ทั่วไป
 
1.
 
กรรมการจะให้สัญญาณเริ่มการสอบ  หลังจากนั้นผู้สอบก็จะต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง (ไม่ต้องรอคำสั่งหรือสัญญาณเพิ่มเติม)
   
2.

 
คำสั่งที่ใช้กับสุนัขจะต้องอยู่ในน้ำเสียงปกติ , สั้น , และเป็นคำ คำเดียวคำสั่งนั้นจะเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่ต้องใช้คำสั่งชุดเดิมตลอดการสอบ (อย่างเช่น ถ้าใช้คำสั่ง "นั่ง" เพื่อให้สุนัขนั่งก็ควรจะใช้คำสั่งชุดเดียวตลอดการสอบ)
   
3.

 
หลังการออกคำสั่งครั้งที่ 3 ในการสั่งสุนัขให้ทำกิจกรรมใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วสุนัขยังไม่ปฏิบัติตาม กรรมการจะระงับการสอบส่วนนั้นทันที
   
4. ในการเรียกให้สุนัขมา จะใช้คำสั่ง "มา" หรือใช้ชื่อของสุนัขแทนก็ได้
   
5.
 
การเรียกชื่อสุนัขพร้อมกับการใช้คำสั่งใด ๆ ถือว่าเป็นการสั่ง 2 ครั้ง (ใช้ได้อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น ห้ามใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน)
   
6. ในท่าเริ่มต้น (ท่าพื้นฐาน) สุนัขจะนั่งชิดทางด้านซ้ายของผู้ฝึก โดยที่อกของสุนัขจะเสมอหัวเข่าของผู้ฝึก
   
7. การสอบแต่ละส่วนนั้น  จะเริ่มและจบด้วยท่าพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่การสอบส่วนอื่น ๆ ต่อไป
   
8. การจัด หรือเข้าสู่ท่าพื้นฐานนั้น จะอนุญาตให้ทำเพียง 1 ครั้ง ตอนเริ่มการสอบแต่ละส่วน
   
9.
 
อนุญาตให้ชมสุนัขสั้น ๆ    เมื่อสุนัขอยู่ในท่าพื้นฐานหลังจากทำการสอบแต่ละส่วน หลังจากนั้นผู้ฝึกค่อยไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ และเตรียมตัวทำสอบส่วนต่อไป (โดยต้องอยู่ในท่าพื้นฐาน)
   
10. เมื่อมีการชมสุนัขผู้ฝึกต้องหยุดสักครู่ (ไม่น้อยกว่า 3 วินาที) หลังจากที่ทำการชมเสร็จ แล้วค่อยเริ่มการสอบส่วนต่อไป
   
11.
 
ผู้ฝึกและสุนัขจะต้องเดินไปอย่างน้อย 10 ก้าวหรืออย่างมาก 15 ก้าว ก่อนที่จะให้คำสั่งเสียงแก่สุนัข ซึ่งคำสั่งนี้จะขึ้นอยู่กับการสอบส่วนใดอยู่ (ยกตัวอย่างเช่น ในการสอบ "การสั่งไปแล้วหมอบ" ก็จะใช้คำสั่งเสียงว่า "ไป" และ "หมอบ")
   
12.
 
ระหว่างการสอบส่วนย่อยของการสอบนั้นจะต้องมีการหยุดอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการหยุดนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 3 วินาที (การหยุดพวกนี้หมายถึงการหยุดตอนจบการสอบแต่ละส่วน และจะต้องหยุดสักครู่ระหว่างคำสั่ง ไม่ใช่สั่งติด ๆ กัน)
   
13. การเดินชิดนอกสายก็ต้องคงเอาไว้ เมื่อไปจากส่วนหนึ่งของการสอบอีกส่วนหนึ่ง
   
14. สุนัขต้องไปเอา "dumb-bell" พร้อมกับผู้ฝึก
   
15. การคาบ "dumb-bell" แบบหลวม ๆ หรือการเล่นกัด "dumb-bell" นั้นไม่อนุญาต
   
16.
 
เมื่อสั่งให้สุนัขนั่งข้างชิดซ้ายในท่าพื้นฐาน สุนัขจะวนหรืออ้อมด้านหลังผู้ฝึกหรือจะหมุนเข้าด้านหน้าเพื่อเข้าสู่ท่าพื้นฐาน แต่ละส่วนของการสอบจะต้องเหมือนกันทุกครั้งตลอดการสอบ
   
17. รั้วกระโดดสูง 1 เมตร (ไม่มีแปรงที่ด้านบนของรั้ว) จะทำจากวัสดุที่แน่น และมั่นคงมีความสูง 100 ซม. และความกว้าง 150 ซม.
   
18.
 
กำแพง (กำแพงลาดเอียง) จะประกอบไปด้วย "กำแพงปีน" 2 ด้าน ที่มีความกว้าง 150 ซม. และมีความยาว 191 ซม. ให้นำยอดของกำแพงปีน สองด้านมาประกอบกัน เพื่อให้ได้กำแพงลาดเอียงเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวกำแพงควรจะมีความสูง 180 ซม.
   
19.
 
พื้นผิวของกำแพงนั้นจะต้องปกคลุม / เคลือบไปด้วยวัสดุกันลื่นที่เรียบและแน่น แต่ละด้านของกำแพงต้องมีขอบปีนแนวนอน 3 อัน (ขอบที่ช่วยให้ปีนง่ายขึ้น) มีขนาด 24/48 มิลลิเมตร (เมื่อมองจากหน้าตัด)
   
20. สุนัขทุกตัวในการสอบครั้งเดียวกันต้องข้ามสิ่งกีดขวางเดียวกัน หรือสิ่งกีดขวางที่เหมือนกัน
   
21.
 
การคาบหรือเก็บของกระโดดข้ามรั้ว และการคาบหรือเก็บของกระโดดข้ามกำแพงนั้นต้องใช้ "dumb-bell" ไม้เท่านั้น (น้ำหนัก 650 กรัม หรือ 1.4 ปอนด์) ผู้เข้าร่วมการสอบจะต้องใช้ "dumb-bell" ที่ทางองค์กรจัดให้เท่านั้น
   
22. ห้ามเอา "dumb-bell" ให้สุนัขก่อนโยนหรือออกคำสั่งให้สุนัขไปคาบ
   
23. ถ้าผู้ฝึกลืมการสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง กรรมการจะเตือนให้ทราบ แล้วผู้ฝึกจะต้องทำส่วนนั้นให้เรียบร้อย โดยกรรมการจะไม่ตัดคะแนนสำหรับการเตือนนี้
 

เริ่มต้นการสอบ

 

1. การเดินชิดนอกสาย : 20 คะแนน

 
  ผู้ฝึกและสุนัขจะต้องเดินเข้าไป ระหว่าง
ผู้คนและเดินอ้อมบางคนในนั้น โดยทำวงกลม
1 วง ทางซ้าย และ 1 วงทางขวา และต้องมี
การหยุดนั่งอย่างน้อย 1 ครั้งในฝูงชน
 
1.1 คำสั่ง
-
 
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการเดินชิด หรือการเข้าท่าพื้นฐาน "ชิด" "heel" "Fuss"
   
-
 
คำสั่งนี้อนุญาตให้ใช้ตอนเริ่มการสอบแต่ละส่วน และตอนเปลี่ยนความเร็ว (จังหวะความเร็วในการเดิน)
   

1.2 สมรรถภาพ (Performance)

-
 
เริ่มต้นการสอบผู้ฝึกและสุนัขจะต้องเดินนอกสายเข้าหา เพื่อรายงานตัวต่อกรรมการ
   
-


 
จากท่าพื้นฐาน เมื่อผู้ฝึกใช้คำสั่ง "ชิด" (ภาษาใดก็ได้) สุนัขจะต้องตามชิดอย่างตั้งใจ, มีความสุข (joyful), กระฉับกระเฉง, โดยที่หัวไหล่ของสุนัขจะต้องเดินติดประมาณหัวเข่าซ้ายของผู้ฝึกและสุนัขจะต้องไม่มีการหยุด, พิง, หรือห่าง
   
-


 
เริ่มการปฏิบัติผู้ฝึกและสุนัขต้องเดินตรงไป 50 ก้าว โดยไม่หยุด แสดง "about-face" และเดินกลับ 10 ถึง 15 ก้าวด้วยความเร็วปกติ, จากนั้นผู้ฝึกและสุนัขก็ต่อด้วยการวิ่ง แล้วก็เดินช้า ค่อยกลับสู่ความเร็วปกติ โดยแต่ละส่วนนั้นครอบคลุมระยะทางไม่น้อยกว่า 10 ก้าว แต่ห้ามเกิน 15 ก้าว
   
- การสอบระหว่างแต่ละส่วน เดิน - วิ่ง - ช้า - เดิน นั้น ต้องปฏิบัติอย่างราบรื่น โดยไม่มีการสะดุดขั้นตอนจากส่วนหนึ่งไปสู่อีกส่วนหนึ่ง
   
- ความแตกต่างของความเร็วแต่ละขั้นตอนจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
   
-
 
ในความเร็วธรรมดา ผู้ฝึกและสุนัขจะต้องแสดงการเลี้ยวขวา 1 ครั้ง , ซ้าย 1 ครั้ง , และการหมุน/เลี้ยวแบบ about-face 1 ครั้ง โดยในระหว่างนี้ต้องมีการ "หยุดนั่ง" อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องอยู่ในช่วงที่อยู่ในการเดินด้วยความเร็วธรรมดา
   
-
 
ในจุดหนึ่งของการปฏิบัติ เมื่อผู้ฝึกและสุนัขอยู่ในการเดินธรรมดา ในขณะที่เดินตรงจะมีการยิงปืน 2 ครั้ง ภายใน 5 วินาทีที่ระยะห่างอย่างน้อย 15 ก้าวจากผู้ฝึกและสุนัข สุนัขจะต้องแสดงท่าทางไม่สนใจ (เมินเฉย) ต่อเสียงปืน
   
- เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติส่วนนี้ , และผู้ฝึกกับสุนัขก็จะเข้าสู่ฝูงชน โดยมีฝูงชนอย่างน้อย 4 คน
   
-
 
ผู้ฝึกและสุนัขจะต้องเดินเข้าไป ระหว่างผู้คนและเดินอ้อมบางคนในนั้น โดยทำวงกลม 1 วงทางซ้าย และ 1 วงทางขวา และต้องมีการหยุดนั่งอย่างน้อย 1 ครั้งในฝูงชน
   
-
 
แล้วแต่กรรมการว่าพอแค่นั้นหรือว่าต้องทำซ้ำอีกรอบ (ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากรรมการพิจารณาการเดินผ่านฝูงชนแล้วคิดว่า สุนัขและผู้ฝึกหยุดห่างจากสมาชิกในกลุ่มเกินไป ก็จะสามารถสั่งให้ทำใหม่อย่างถูกต้องเพื่อสังเกตปฏิกิริยาของสุนัข)
   
- จากนั้นผู้ฝึกและสุนัขจะออกมาจากฝูงชนแล้วเข้าสู่ท่าพื้นฐานเพื่อเข้าสู่การสอบของส่วนต่อไป
   
1.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-

 
ถ้าสุนัขเดินชิดระยะห่างมากเกินไป หรือเคลื่อนอย่างช้า ๆ จนตามไม่ทัน , ขับถ่าย , หรือห้อยไปข้างหลัง , ช้าในการชิดหรือนั่ง , ลังเลเวลาได้รับคำสั่งให้นั่ง , ต้องใช้คำสั่งทางเสียงหรือทางร่างกายเพิ่มเติมเพื่อช่วย , แสดงให้เห็นว่า ไม่ตั้งใจในตอนชิดหรือหมุนตัว , หรือแสดงให้เห็นว่า ไม่กระตือรือร้น (สุนัขไม่แสดงให้เห็นว่า มีจิตวิญญาณในการทำงาน) , สุนัขจะถูกลงโทษ /ปรับ (หักคะแนน) ตามความเหมาะสม
 
 

2. การนั่งจากการเดิน : 10 คะแนน

   
 

2.1 คำสั่ง
-
 
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการชิดหรือนั่ง Fuss และ Sits (ผู้ฝึกจะใช้ภาษาอะไรก็ได้)
 
2.2 สมรรถภาพ (Performance)
-
 
เริ่มจากท่าพื้นฐานผู้ฝึกและสุนัขจะออกตัวโดยการเดินตรงไปข้างหน้า (ไม่มีสายจูง) หลังจาก 10 - 15 ก้าว สุนัขจะต้องนั่งทันทีเมื่อได้รับคำสั่งเสียง "นั่ง" จากผู้ฝึก โดยที่ผู้ฝึกนั้นจะต้องไม่สะดุดจังหวะการเดินของตนเอง (คงความเร็วเดิม , ไม่หันกลับเพื่อมองดูสุนัข , ไม่เปลี่ยนความเร็ว) จากนั้นผู้ฝึกจะเดินไป 30 ก้าว แล้วค่อยหยุดและหันกลับมามองหน้าสุนัขที่นั่งอยู่ (สุนัขควรจะมองและรอผู้ฝึกอย่างสงบ และมั่นคง)
   
-
 
เมื่อกรรมการให้สัญญาณให้ผู้ฝึกเดินกลับ ผู้ฝึกก็จะเดินกลับไปหาสุนัขและเข้าสู่ตำแหน่งทางด้านขวาของสุนัข
 

2.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข

-

 
ความผิดพลาดใน "พัฒนา (development)" การเข้าสู่การปฏิบัติ , นั่งช้าเมื่อได้รับคำสั่ง , สุนัขท่าทางกระสับกระส่าย , ไม่ตั้งใจนั่งนั้นจะถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
 

3. การหมอบและเรียกเข้าหาผู้ฝึก : 10 คะแนน

 
3.1 คำสั่ง
- คำสั่ง ชิด , หมอบ , มา =  Fuss ,  Platz . Hier
   
3.2 สมรรถภาพ (Performance)
-

 
เริ่มจากท่าพื้นฐาน ผู้ฝึกและสุนัขจะต้องเดินตรงไป 10 - 15 ก้าว โดยเมื่อมีคำสั่งว่า "หมอบ" สุนัขจะต้องหมอบลงทันที ผู้ฝึกนั้นจะไม่เสียจังหวะการเดินของตนเอง คงความเร็วเดิม ไม่เปลี่ยนความเร็ว ไม่กันกลับเพื่อมองสุนัข จากนั้นผู้ฝึกจะเดินไป 30 ก้าวแล้วค่อยหยุด และหันกลับมามองหน้าสุนัขที่หมอบอยู่ สุนัขควรจะรออย่าง สงบ และมั่นคง
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกก็จะใช้คำสั่ง "มา" เพื่อเรียกให้สุนัขเข้าหา ใช้คำว่า มา หรือใช้ชื่อของสุนัขอย่างเดียวเท่านั้น
   
- สุนัขจะวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าหาผู้ฝึกอย่างกระตือรือร้น รวดเร็ว มีความสุข เมื่อมาถึงผู้ฝึกแล้วจะต้องนั่งหน้าและมองหน้าผู้ฝึก
   
- เมื่อได้รับคำสั่งให้ "ชิด" สุนัขจะต้องเข้าสู่ท่าพื้นฐาน โดยต้องเข้าชิดด้านซ้ายของผู้ฝึกและนั่งตรง ไหล่สุนัขต้องอยู่ระดับหัวเข่าของผู้ฝึก
   
3.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-
 
ความผิดพลาดในการพัฒนา (development) หรือการเข้าสู่การปฏิบัติตามคำสั่ง หมอบช้าเมื่อได้รับคำสั่ง สุนัขท่าทางกระสับกระส่ายขณะหมอบ ปฏิบัติการ "มา" ช้า อย่างไม่ตั้งใจหมอบ นั่งไม่ดีพอ ท่าจบไม่เรียบร้อย มีความบกพร่อง ผู้ฝึกเข้าตำแหน่งผิด หรือขยับตัวผิด จะถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
 

4. การคาบ/เก็บของบนพื้นราบ : 10 คะแนน

 
   
4.1 คำสั่ง
-
 
คำสั่งสำหรับการคาบ/เก็บของ การปล่อย และการเข้าสู่ท่าพื้นฐาน คาบ ปล่อย ชิด = Bring , Aus , and Fuss
   
4.2 สมรรถภาพ (Performance)
-

 
จากท่าพื้นฐาน ผู้ฝึกจะทำการโยน dumb-bell (น้ำหนัก 650 กรัม) เป็นระยะทาง 10 ก้าว จากนั้นก็จะให้คำสั่งให้สุนัข "คาบ" ก่อนที่จะให้คำสั่งต้องรอให้ dumb-bell หยุดนิ่งก่อน แล้วถึงจะให้คำสั่งสุนัขไปได้
   
-

 
เมื่อได้รับคำสั่ง "คาบ" สุนัขนั่งชิดอย่างสงบ และไม่ได้ถูกรั้งไว้ จะต้องวิ่งไปคาบ/เก็บ dumb-bell ทันที และนำกลับมาให้ผู้ฝึก ทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและตรงไปตรงมา
   
-

 
เมื่อกลับมาถึงผู้ฝึกสุนัขจะต้องนั่งหน้าตรงและชิดด้านหน้าของผู้ฝึก และต้องคาบ dumb-bell ไว้นิ่ง ๆ ในปากเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที แล้วค่อยมอบให้ผู้ฝึกเมื่อได้รับคำสั่ง "ปล่อย"
 

   
- หลังจากการส่งมอบ ผู้ฝึกจะถือ dumb-bell เอาไว้นิ่ง ๆ ที่ด้านขวาของ เขา/เธอ และสั่งสุนัขให้ "ชิด"
   
-
 
เมื่อได้รับคำสั่งให้ "ชิด" สุนัขจะต้องเข้าสู่ท่าพื้นฐาน โดยต้องเข้าชิดด้านซ้ายของผู้ฝึกและนั่งตรง (ให้ไหล่สุนัขต้องอยู่ระดับหัวเข่าของผู้ฝึก และควรหันหน้าตรง)
   
- ผู้ฝึกนั้นต้องอยู่ที่จุดโยน dumb-bell ตลอดการปฏิบัติการ
   
4.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-

 
ความผิดพลาดในขณะที่ ชิด , วิ่งออกไปเก็บ dumb-bell , การเก็บ dumb-bell ผิดพลาด , การกลับช้า , ทำ dumb-bell ตก , เล่น หรือเคี้ยว dumb-bell , นั่งด้านหน้าหรือด้านข้างครูฝึกไม่ตรง (เบี้ยว) , ความผิดพลาดในการจบเข้าชิด และการเคลื่อนไหวออกจากตำแหน่งโยน dumb-bell ของผู้ฝึก , ผู้ฝึกขยับจากจุดโยน ทั้งหมดนี้จะถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
   
-
 
การโยน dumb-bell ไปไม่ไกลพอ , การช่วยสุนัขไม่ว่าจะเป็นทางเสียง หรือโดยกิริยาท่าทางเกินกว่าที่อนุญาต ถึงแม้ว่าผู้ฝึกจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็ตาม จะต้องถูกปรับเสียคะแนน
   
-
 
ถ้าผู้ฝึกเปลี่ยนตำแหน่งออกจากจุดที่โยน dumb-bell ก่อนที่จะ "จบ" การคาบ/เก็บของบนพื้นราบ ก็จะถูกตัดสินว่า "บกพร่อง" และถูกปรับเสียคะแนน (0 - 6.5 คะแนน)
   
- ถ้าสุนัขไม่คาบ/เก็บ dumb-bell คะแนน 0
 

5. การคาบ/เก็บของข้ามรั้วกระโดด 1 เมตร : 15 คะแนน

 
5.1 คำสั่ง
- คำสั่งสำหรับการกระโดด การคาบของ การปล่อย และการเข้าสู่ท่าพื้นฐาน โดด คาบ ปล่อย และชิด = Hopp , Bring , Aus and Fuss
   
5.2 สมรรถภาพ (Performance)
- จากท่าพื้นฐานผู้ฝึกจะไปหยุดอยู่หน้ารั้วกระโดด โดยห่างรั้วไว้ระยะอย่างน้อย 5 ก้าว ระหว่างจุดยืนกับรั้วกระโดด
   
- จากตำแหน่งนี้ผู้ฝึกจะโยน dumb-bell (น้ำหนัก 650 กรัม) ข้ามรั้วกระโดดไปสูง 100 ซม.
   
- เมื่อ dumb-bell หยุดนิ่งแล้ว ผู้ฝึกให้คำสั่งสุนัขกระโดดข้ามรั้วกระโดดไปเก็บ/คาบมาได้
   
- ก่อนหน้าที่ dumb-bell จะหยุดนิ่ง สุนัขนั้นจะต้องนั่งมั่นคง และไม่ได้ถูกรั้งไว้
 
 
-
 
เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว สุนัขจะต้องกระโดดข้ามรั้วแล้วไปเก็บ dumb-bell โดยตรงและอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยกระโดดกลับมาเพื่อนำ dumb-bell มาให้ครูฝึก (คำสั่งให้คาบ ต้องสั่งขณะที่สุนัขกำลังข้ามรั้วกระโดด)
   
-
 
เมื่อกลับมาถึงผู้ฝึก สุนัขจะต้องนั่งตรงและชิดด้านหน้าของผู้ฝึก สุนัขคาบ dumb-bell ไว้นิ่ง ๆ ในปากเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที แล้วค่อยมอบให้ผู้ฝึก เมื่อได้รับคำสั่ง "ปล่อย"
   
- หลังจากการส่งมอบ ผู้ฝึกจะถือ dumb-bell เอาไว้นิ่ง ๆ ที่ด้านขวาของ เขา/เธอ และสั่งสุนัขให้ "ชิด"
   
-
 
เมื่อได้รับคำสั่งให้ "ชิด" สุนัขจะต้องเข้าสู่ท่า พื้นฐาน โดยต้องเข้าชิดด้านซ้ายของผู้ฝึกและนั่งตรง (ให้ไหล่สุนัขต้องอยู่ระดับหัวเข่าของผู้ฝึก และควรหันหน้าตรง)
   
- ผู้ฝึกนั้นต้องอยู่ที่จุดโยน dumb-bell ตลอดการปฏิบัติการ
   
5.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-

 
ความผิดพลอดในขณะที่อยู่ในตำแหน่งชิด , ขณะวิ่งออกไปเก็บ dumb-bell , การเก็บผิดพลาด , หรือ การกระโดดไป/กลับช้า , ไปช้า / กลับช้า , คาบ dumb-bell ช้า , ทำ dumb-bell หล่น , เล่น หรือเคี้ยว dumb-bell , นั่งด้านหน้าหรือด้านข้างครูฝึกไม่ตรง , ความผิดพลาดในการจบเข้าชิดไม่เรียบร้อย และการเคลื่อนไหวออกจากตำแหน่งโยนของผู้ฝึก ทั้งหมดนี้จะถูกปรับเสียคะแนน
   
- การที่สุนัขมีส่วนใด ส่วนหนึ่งแตะต้องโดนรั้วกระโดด ขณะที่กระโดดตัดได้ถึง 1 คะแนน และเอาเท้าวางบนรั้วกระโดดตัดได้ถึง 2 คะแนน การแบ่งคะแนนปฏิบัตินี้มี 3 ส่วน : a) กระโดดไป  5  คะแนน  b) การเก็บของ  5  คะแนน  c) การกลับ  5  คะแนน การให้คะแนนบางส่วนกรณีที่ทำได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วน
   
  กรณีการให้คะแนน (ตัวอย่าง)
- การกระโดดไป , กระโดดกลับ , การเก็บของ (ไม่มีที่ติ)= 15 คะแนน
   
- การกระโดดไป/การกระโดดกลับ ขาดอันใดอันหนึ่ง แต่นำ dumb-bell กลับมาอย่างไม่มีที่ติ = 10 คะแนน
   
- การกระโดดไป/กลับ ทำได้อย่างไม่มีที่ติ แต่ไม่ได้นำ dumb-bell กลับมา = 10 คะแนน
 
 
-
 
ถ้าโยน dumb-bell พลาดผู้ฝึกสามารถขอโยน dumb-bell ใหม่ได้ ในกรณีที่ dumb-bell ตกในจุดที่ยากจะให้สุนัขเห็นหรือโยนเบี้ยว (ไม่มีการตัดคะแนนอย่างใด) สุนัขจะต้องนั่งคอยตอนที่ผู้ฝึกไปเก็บ dumb-bell เพื่อนำมาโยนใหม่
   
- ถ้าผู้ฝึกช่วยสุนัขอย่างหนึ่งอย่างใด ถึงแม้ว่าจะไม่ขยับจากตำแหน่งโยนก็ตาม คะแนนก็จะถูกปรับตามความเหมาะสม
   
-
 
ถ้าเกิดผู้ฝึกเปลี่ยนตำแหน่ง ออกจากจุดที่โยน dumb-bell ก่อนที่จะ "จบ" การคาบ/เก็บของข้ามรั้วกระโดด ก็จะถูกตัดสินว่า "บกพร่อง" คะแนนจะถูกปรับตั้งแต่ 0-10 คะแนน
 

6. การคาบ / เก็บของข้ามกำแพง : 15 คะแนน

 
6.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการกระโดด , การคาบ / เก็บของ , การปล่อย , และการเข้าสู่ท่าพื้นฐาน (ชิด) = Hopp , Bring , Aus , and Fuss
   
6.2 สมรรถภาพ (Performance)
- จากท่าพื้นฐานผู้ฝึกจะไปหยุดอยู่หน้ารั้วกระโดด โดยเว้นระยะห่างจากรั้วกระโดดอย่างน้อย 5 ก้าว
   
- จากตำแหน่งนี้ผู้ฝึกจะโยน dumb-bell (น้ำหนัก 650 กรัม) ข้ามกำแพง
   
 

   
-
 
เมื่อ dumb-bell หยุดนิ่งแล้ว ผู้ฝึกจึงจะสามารถให้คำสั่งสุนัขให้ข้ามกำแพงไปเก็บ dumb-bell ได้
   
-
 
ก่อนหน้าที่ dumb-bell จะหยุดนิ่ง สุนัขนั้นจะต้องนั่งมั่นคง และไม่ได้ถูกรั้งไว้
   
-


 
เมื่อได้รับคำสั่งแล้ว สุนัขจะต้องข้ามกำแพงไปเก็บ dumb-bell โดยตรงและอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยกระโดดข้ามกลับมาเพื่อนำ dumb-bell มาให้ผู้ฝึก (คำสั่งให้คาบต้องสั่งขณะที่สุนัขกำลังกระโดดข้ามกำแพงเพื่อไปคาบของมาให้)
   
-

 
เมื่อสุนัขกลับมาถึงผู้ฝึก สุนัขจะนั่งตรงด้านหน้าชิดผู้ฝึก และคาบ dumb-bell ไว้นิ่ง ๆ ในปากเวลาประมาณ 3 วินาที แล้วค่อยมอบให้ผู้ฝึกเมื่อได้รับคำสั่ง "ปล่อย"
   
-
 
หลังจากสุนัขส่งมอบ dumb-bell ผู้ฝึกจะถือไว้นิ่ง ๆ ที่ด้านขวาของ เขา/เธอ และสั่งสุนขให้ "ชิด"
   
-
 
เมื่อได้รับคำสั่งให้ "ชิด" สุนัขจะต้องเข้าสู่ท่าพื้นฐาน โดยต้องเข้าชิดด้านซ้ายของผู้ฝึกและนั่งตรง (ให้ไหล่สุนัขต้องอยู่ระดับหัวเข่าของผู้ฝึก และผู้ฝึกควรหันหน้าตรง)
   
- ผู้ฝึกต้องอยู่ที่จุดโยน dumb-bell ตลอดการปฏิบัติการนี้
   
6.3 การให้คะแนนและการประเมินการทำงานของสุนัข
-

 
ความผิดพลาดในขณะที่ ชิด , วิ่งออกไปเก็บ dumb-bell , การเก็บ dumb-bell ผิดพลาด หรือการข้ามไป/กลับช้า , ไปช้า / กลับช้า , คาบ dumb-bell ช้า , ทำ dumb-bell หล่น, เล่น หรือเคี้ยว dumb-bell , นั่งด้านหน้าหรือด้านข้างครูฝึกไม่ตรง (เบี้ยว) , ความผิดพลาดในการจบสู่ท่าปกติพื้นฐาน และการเคลื่อนไหวออกจากตำแหน่งโยน dumb-bell ของผู้ฝึก ทั้งหมดนี้จะถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
   
-
 
การโดนรั้ว ถ้าขาสุนัขแตะที่กระโดดตัดได้ถึง 1 คะแนน และเอาเท้าวางบนรั้วกระโดดตัดได้ถึง 2 คะแนน การแบ่งคะแนนปฏิบัตินี้มี 3 ส่วน : a) กระโดดไป 5 คะแนน b) การเก็บ  5  คะแนน c) การกลับ  5  คะแนน  การให้คะแนนบางส่วนนั้นจะทำได้เฉพาะกรณีที่ ทำอย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วนนี้สำเร็จ
   
กรณีการให้คะแนน (ตัวอย่าง)
- การกระโดดไป , การกระโดดกลับ , การเก็บของ (ไม่มีที่ติ) = 15 คะแนน
   
- การกระโดดไป/การกระโดดกลับขาดอันใดอันหนึ่ง แต่นำ dumb-bell กลับมาอย่างไม่มีที่ติ = 10 คะแนน
   
- การกระโดดไป และกลับ ทำได้อย่างไม่มีที่ติ แต่ไม่ได้นำ dumb-bell กลับมา = 10 คะแนน
   
- ถ้าโยน dumb-bell พลาด สามารถขอโยน dumb-bell ใหม่ได้ (ในกรณีที่ dumb-bell ตกในจุดที่ยากจะให้สุนัขเห็น หรือโยนเบี้ยว) โดยไม่มีการตัดคะแนนอย่างใด สุนัขจะต้องนั่งคอย ตอนที่ผู้ฝึกไปเก็บ dumb-bell เพื่อนำมาโยนใหม่
   
- ถ้าผู้ฝึกมีการช่วยสุนัข (ถึงแม้ว่าจะไม่ขยับจากตำแหน่งโยน dumb-bell ก็ตาม) คะแนนจะถูกปรับตามความเหมาะสม
   
- ถ้าผุ้ฝึกเปลี่ยนตำแหน่ง (ออกจากจุดที่โยน dumb-bell) ก่อนที่จะ "จบ" การกู้/เก็บของข้ามรั้วกระโดด ก็จะถูกตัดสินว่า "บกพร่อง" ( 0-10 คะแนน)
 

7. การสั่งไปแล้วหมอบ : 10 คะแนน

 
7.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งการสั่ง ไป , หมอบ , และนั่ง = Voraus , Platz , Sitz
   
7.2 สมรรถภาพ (Performance)
- จากจุดเริ่มต้นและท่าพื้นฐาน ผู้ฝึกและสุนัขจะเดินตรงไปในทางที่กำหนดไว้ (สุนัขนอกสาย) เป็นระยะทาง 10 - 15 ก้าว
   
- จากนั้นผู้ฝึกจะสั่งสุนัขให้ไป ขณะเดียวกันชูแขนข้างหนึ่งเฉียงขึ้นฟ้า และยืนนิ่ง
   
- สุนัขนั้นจะต้องขยับไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย , วิ่งตรง , เร็ว และกระตือรือร้น
   
- เมื่อได้ระยะทางประมาณ 30 ก้าว ในทิศทางที่กำหนดเอาไว้
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกจะสั่งให้สุนัขหมอบ สุนัขจะต้องหมอบทันที ผู้ฝึกจะชูมือเอาไว้เพื่อเป็นการชี้นำจนกว่าสุนัขจะหมอบ
   
-
 
เมื่อกรรมการให้สัญญาณอีกครั้ง ผู้ฝึกจะเดินเข้าไปหาสุนัข และไปยืนอยู่ด้านขวาของสุนัข หลังจากประมาณ 3 วินาที และหลังจากกรรมการให้สัญญาณ ให้ผู้ฝึกสั่งให้สุนัขนั่งหรือ "ชิด" (Fuss) และสุนัขต้องนั่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว , ตรง และเข้าสู่ท่าพื้นฐาน
   
7.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-
 
ความผิดพลาดใน "พัฒนา" (Development) หรือการเข้าสู่การปฏิบัติ , การไม่หมอบหยุดเมื่อได้คำสั่ง , ไม่วิ่งไปจากครูฝึก , วิ่งออกไปช้า , วิ่งเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป , วิ่งไปสั้นเกินไป , ลังเลที่จะหมอบหรือหมอบก่อนควร , กระสับกระส่ายเวลาหมอบ , หรือลุกขึ้นก่อนเวลาอันควรเมื่อผู้ฝึกเดินเข้าไปหา จะถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
 

8. การหมอบคอย : 10 คะแนน

 
8.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งการหมอบคอย = Fuss , Platz , Sitz
   
8.2 สมรรถภาพ (Performance)
- ในตอนเริ่มต้นของการสอบระเบียบวินัย (Obedience) ขณะที่สุนัขอีกตัวกำลังสอบอยู่ ผู้ฝึกจะนำสุนัขของตัวเองไปที่จุดที่กรรมการกำหนดเอาไว้สำหรับการหมอบคอย
   
- จากนั้นผู้ฝึกจะสั่งให้สุนัขหมอบ (Platz!) สุนัขต้องเปลี่ยนจากท่าพื้นฐานเป็นท่าหมอบ แล้วผู้ฝึกก็ก้าวเดินออกมา 30 ก้าวจากที่ ๆ สุนัขอยู่ และยืนอยู่นิ่ง ๆ ในขณะที่หันหลังให้สุนัข (สุนัขเห็นผู้ฝึกแต่ผู้ฝีกห้ามมองสุนัข)
   
- สุนัขต้องมองคอยอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีการแทรงแซงจากผู้ฝึก เมื่อสุนัขอีกตัวปฏิบัติข้อสอบส่วน 1 - 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่การสั่งไป / หมอบของสุนัขตัวนั้น ผู้ฝึกจะเดินเข้าไปยืนอยู่ข้าง ๆ สุนัขที่หมอบ / คอยอยู่ รอประมาณ 3 วินาที เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการแล้ว ผู้ฝึกจะสั่งให้สุนัข "นั่ง" สุนัขจะต้องลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและตรง (เข้าสู่ท่าพื้นฐาน)
 
 
8.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
- การช่วยอย่างซ่อนเร้นด้วยท่าทางของร่างกาย สุนัขมีอาการกระสับกระส่ายขณะหมอบคอย , การลุกขึ้นเร็วเกินไป  ขณะที่ผู้ฝึกเข้าไปหาเป็นความผิดที่จะทำให้ถูกปรับเสียคะแนน
   
- ถ้าสุนัขลุกยืนหรือนั่งก่อนครบกำหนดเวลา แต่อยู่กับที่ไม่เดินไปมาจนครบเวลา ก็จะได้คะแนนบางส่วน
   
- ถ้าสุนัขไปจากจุดหมอบเป็นระยะ 3 เมตรหรือมากกว่า ก่อนที่สุนัขอีกตัวจะสอบ ข้อสอบส่วนที่เสีย 3 = 0 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไปจากจุดหมอบเป็นระยะ 3 เมตรหรือมากกว่า หลังจากที่สุนัขอีกตัวเสร็จ ข้อสอบส่วนที่เสีย 3 = คะแนนบางส่วน
   
- การลุกขึ้นเร็วเกินไปขณะที่ผู้ฝึกเข้าไปหา (ก่อนผู้ฝึกถึงตัวหรือสั่ง) สามารถปรับได้ถึง 3 คะแนน
 
 
Back
หน้าหลัก
เก็บมาฝาก
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9