สัมภาษณ์พิเศษ
 
ครู ครูฝึก ครูฝึกสุนัข ผู้สอนสุนัข ผู้ฝึกสุนัข ดีเด่น K9 พัทยา
การฝึกสอนสุนัข รับฝึกสุนัข ศูนย์ฝึกสุนัข โรงเรียนฝึกสุนัข ในประเทศไทย
 

ครูฝึกมาตรฐานสากล SJ/K9

ชมรมผู้เลี้ยงละผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9

 

ครูฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9 สอบผ่านหลักสูตรจากโรงเรียนสอนผู้ฝึกสุนัขสุขใจนานาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร

   
     ครูยอด สอบผ่านหลักสูตร O.G.V.
Bgh 1 Bgh 2
Sch H I (B) Sch H I (C)
ผู้ก่อกวนสุนัข (ผู้ล่อ)
   
     ครูหยัน สอบผ่านหลักสูตร O.G.V.
Bgh 1 Bgh 2
Sch H I (B)
เกียรตินิยม คะแนน Bgh 1 100/100
   
     ครูป๊อกก้า สอบผ่านหลักสูตร O.G.V.
Bgh 1 Bgh 2
Sch H I (C) ผู้ก่อกวนสุนัข
   
     ครูเป้ สอบผ่านหลักสูตร O.G.V.
Bgh 1
   
     ครูจอย สอบผ่านหลักสูตร O.G.V.
Bgh 1
   

       โรงเรียนสอนผู้ฝึกสุนัขสุขใจนานาชาติ (สสสช.) ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนฯ จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 เพื่อผลิตบุคลากรครูฝึกสุนัขที่ได้มาตรฐานสากล
     กรรมการตัดสินการสอบจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) และกรรมการตัดสินมาตรฐานโลก จากสถาบัน
O.G.V.-HUNDESCHULE ประเทศออสเตรีย (สมาชิกสมาคมสุนัขโลก FCI)

 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next